De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEEST U DEZE ALSTUBLIEFT

Bedankt voor uw bezoek aan de website (hierna genoemd de “Website”) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (hierna genoemd de “Website”). De Website is een interneteigendom van TheSoftware (hierna gezamenlijk genoemd “TheSoftware,” “wij” en “ons”). U stemt ermee in om gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd de “Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (hierna genoemd “Abonnementendiensten”); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die door TheSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (hierna genoemd een “Wedstrijd”); (d) lid wordt of probeert lid te worden van een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (hierna genoemd “Lidmaatschapsdiensten”); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (hierna genoemd “Verkopersdiensten, en samen met de Abonnementendiensten en Lidmaatschapsdiensten, de “Diensten”). TheSoftware Privacybeleid (hierna genoemd het “Privacybeleid”), de officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Koopovereenkomst(en) (hierna genoemd de “Koopovereenkomst”), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (hierna genoemd de “Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere exploitatieregels, beleidslijnen, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing (hierna genoemd de “Overeenkomst”). Wij verzoeken u de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig te lezen. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om de Diensten en/of Website op enigerlei wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN AAN ELKE PERSOON DIE WORDT GEDWONGEN DOOR DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN OORDEEL EN EXCLUSIEF VERMOGEN, DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELKE PERSOON.

SCOPE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden die worden uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij behouden ons het recht voor om de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u moet de Overeenkomst controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Daarom moet u regelmatig deze pagina controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, tegen betaling of kosteloos proberen, toegang krijgen tot de Abonnementsdiensten. De Abonnementsdiensten bieden u e-mail inhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementinhoud”) die relevant zijn voor online marketing en worden verstrekt door TheSoftware en haar partners van derden (“Derde partij aanbieders”). Als u de ontvangst van de Abonnementinhoud wilt stopzetten, stuurt u gewoon een e-mail naar [email protected]. De Abonnementinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde partij aanbieders, en waarop mogelijk niet altijd moet worden vertrouwd. Gebruik voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementinhoud en/of Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid heeft jegens u met betrekking tot dergelijke Abonnementinhoud. TheSoftware verklaart niet dat de Abonnementinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten juist, volledig of geschikt is.

Lidmaatschapsdiensten

Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, tegen betaling of kosteloos lid worden van een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u de website van het specifieke lidmaatschap bezoeken. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementinhoud, de “Inhoud”) die worden verstrekt door TheSoftware en bepaalde Derde partij aanbieders, die bedoeld zijn om leden te ondersteunen bij hun online marketing inspanningen. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware Derde partij aanbieders, en waarop mogelijk niet altijd moet worden vertrouwd.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks zijn verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen van derden. TheSoftware staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke artikelen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige vordering in verband met een van de aangeboden producten en/of diensten op de website.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de diensten kan onder meer de volgende gegevens omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) vast telefoonnummer; (f) werktelefoonnummer; (g) telefaxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) andere gevraagde informatie op het toepasselijke registratieformulier (“Dienstregistratiegegevens”).

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die op de website aan u beschikbaar worden gesteld en die de huidige functies van de website verbeteren of anderszins uitbreiden, onderworpen aan de overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen voor de diensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van enige dienst of ander product.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen om kans te maken op de promotieprijzen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor Wedstrijdinschrijving te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de Inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor het ophalen van informatie, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, vormgeving, samenstelling, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische verzameling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of welke andere vorm van scraping of gegevenswinning dan ook, om een collectie, samenstelling, database of directory te creëren of compileren, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware, is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op inhoud, documenten, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, merken of auteursrechtelijk beschermd materiaal) hyperlinks maken naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden de Website “in te kaderen” en/of de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website te vermelden in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of enige documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnen, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAAR U VIA DE WEBSITE VOOR KUNT AANVRAGEN WORDEN U AANGEBODEN OP ‘AS IS’ BASIS EN ‘AS AVAILABLE’ BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN VOLLEDIG VERWERPEN OVEREENKOMSTIG DE TOEPASSELIJKE WET (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN ONTVANGT, EN/OF ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAAR U VIA DE WEBSITE VOOR KUNT AANVRAGEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computercode, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGREIPT EN STEMT ERMEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARY SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOEDE NAAM, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK MAAKT VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN TEN GEVOLGE VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJ HEEFT VERKREGEN UIT OF GEREALISEERD HEEFT VIA DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS, OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN DERDENPRODUCTEN VAN DEZELFDE;

INDEMNIFICATIE

U gaat akkoord om de Software, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van de Software, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens u te doen gelden en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die welke eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Leveranciers. Omdat de Software geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat de Software niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt de Software geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen van derden goed, en is de Software niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de Website indient, zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de Website, en alle andere door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Elke poging van welke individu dan ook, ongeacht of deze een klant van TheSoftware is, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of op enige andere wijze inbreuk te maken op de werking van de Website, is een schending van het strafrecht en burgerlijk recht en TheSoftware zal elke en alle middelen nemen om juridische maatregelen te nemen tegen de betreffende persoon of entiteit voor zover toegestaan ​​door de wet en billijkheid.

KEUZE VAN RECHT/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflicterende wetsbeginselen). Elk toegekend bedrag zal definitief en bindend zijn voor de partijen en er kan een vonnis op worden ingeschreven bij een bevoegde rechtbank. Niets in deze tekst mag worden opgevat als een belemmering voor een partij om een voorlopige voorziening te vorderen ter bescherming van haar rechten in afwachting van de uitspraak in een scheidsprocedure. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen class-action-rechtszaak zult aanspannen, zich zult aansluiten bij een class-action-rechtszaak of deel zult nemen aan enige class-action-rechtszaak met betrekking tot enige vordering, geschil of controverse die u heeft tegen TheSoftware. en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, filialen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat er een voorlopige voorziening kan worden verleend om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u als deelnemer aan de zaak te verwijderen.