Warunki korzystania z witryny The Software – WAŻNE – PROSIMY O PRZECZYTANIE

Dziękujemy za odwiedzenie witryny („Witryna”), na której znalazłeś link do niniejszych Warunków korzystania z witryny („Witryna”). Witryna jest własnością internetową The Software (zwaną łącznie „The Software”, „my” i „nas”). Wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny The Software („Warunki korzystania”) w całości, gdy: (a) uzyskujesz dostęp do Witryny; (b) rejestrujesz się na newsletter lub subskrybujesz listę mailingową lub żądasz informacji za pośrednictwem Witryny („Usługi subskrypcyjne”); (c) zapisujesz się do udziału w promocjach, konkursach i/lub loteriach organizowanych przez The Software od czasu do czasu („Konkurs”); (d) przystępujesz lub próbujesz przystąpić do programu partnerskiego lub innej organizacji członkowskiej prezentowanej na Witrynie („Usługi członkowskie”); oraz/lub (e) zamawiasz produkt i/lub usługę za pośrednictwem Witryny („Usługi dostawcy oraz wraz z Usługami subskrypcyjnymi i Usługami członkowskimi, „Usługi”). Polityka prywatności The Software („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy zakupu The Software („Umowa zakupu”), Umowy członkowskie The Software („Umowa członkowska”), a także wszelkie inne zasady działania, polityki, harmonogramy cenowe i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone w niniejszy dokument przez odwołanie (łącznie „Umowa”). Prosimy dokładnie zapoznać się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie masz uprawnień do korzystania z Usług i/lub Witryny w jakiejkolwiek formie czy sposób.

The Software WYRAŹNIE ZABRANIA DOSTĘPU DO WITRYNY I/LUB USŁUG OSOBOM, KTÓRE PODLEGAJĄ USTAWIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („COPPA”). The Software ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZABRONIĆ DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB WITRYNY KAŻDEJ OSOBIE, WYŁĄCZCZNIE W NASZYM INDYWIDUALNYM I WYŁĄCZNYM UZNANIU.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Akceptujesz warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i całkowitą umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Cię. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej wtedy. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w przypadku aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18.) roku życia. Jeżeli masz poniżej osiemnastu (18.) lat, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcji

Zgodnie z warunkami Umowy, poprzez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie zgody od TheSoftware, można uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bezpłatnie, Usługi Subskrypcji. Usługi Subskrypcji zapewnią Ci treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały („Zawartość Subskrypcji”) dotyczące marketingu internetowego dostarczane przez TheSoftware i jej partnerów zewnętrznych („Dostawców Zewnętrznych”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Zawartości Subskrypcji, po prostu napisz do nas e-mail na adres [email protected]. Zawartość Subskrypcji zawiera komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Zewnętrznych, które niekoniecznie można uznać za godne zaufania. Prosimy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo przy korzystaniu z Zawartości Subskrypcji i/lub Usług Subskrypcji. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków i nie ponosi żadnych odpowiedzialności w związku z taką Zawartością Subskrypcji. TheSoftware nie zapewnia, że Zawartość Subskrypcji udostępniana w ramach Usług Subskrypcji jest dokładna, kompletna lub odpowiednia.

Usługi Członkostwa

Zgodnie z warunkami Umowy i Umową Członkowską, poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgodę na Umowę Członkowską i uzyskanie zgody od TheSoftware, można uzyskać lub próbować uzyskać, za opłatą lub bezpłatnie, Członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, prosimy odwiedzić stronę internetową konkretnego Członkostwa. Programy Członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów („Treść Członkowska” oraz razem z Zawartością Subskrypcji „Treść”) dostarczanych przez TheSoftware i określonych Dostawców Zewnętrznych, przeznaczonych do pomocy Członkom w ich działaniach związanych z marketingiem internetowym. Treść Członkowska zawiera komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Zewnętrznych, które niekoniecznie można uznać za godne zaufania.

Usługi nadawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz uzyskać lub spróbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi z Serwisu. Produkty i/lub usługi prezentowane na Stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompletne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług z Serwisu lub za jakikolwiek spór z sprzedawcą, dystrybutorem i ostatecznymi użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony w związku z żadnym roszczeniem dotyczącym oferowanych na Stronie produktów i/lub usług.

Ogólne

Informacje, które musisz podać przy rejestracji do Usług, mogą obejmować, między innymi, niektóre lub wszystkie z następujących: (a) twoje pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli różni się od korespondencyjnego); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) informacje dotyczące karty kredytowej; i/lub (i) jakiekolwiek inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”).

Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, każda przyszła oferta udostępniona ci na Stronie, która zwiększa lub w inny sposób usprawnia obecne funkcje Strony, podlegać będzie Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niezdolność do korzystania z Usług i/lub kwalifikowania się do nich. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za żadne modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie jakichkolwiek Usług lub innych produktów.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Przedstawiając prawdziwe i dokładne informacje w związku z formularzem rejestracyjnym dotyczącym odpowiedniego Konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Regulaminy Konkursów dotyczące każdego Konkursu, możesz wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne Konkursu.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony Internetowej otrzymujesz nieodłączną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony Internetowej i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna część Strony Internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do żadnego systemu do wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie wolno ci używać, kopiować, udawać, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, dokonywać inżynierii wstecznej ani przenosić Strony Internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, przenoszenie magnetyczne, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z witryną internetową, zawartością, konkursami i usługami są chronione stosownymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie tylko, własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części witryny internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług jest surowo zabronione. Systematyczne zbieranie materiałów z witryny internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług za pomocą automatycznych środków lub innej formy skrobaka lub wydobywanie danych w celu stworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem witryny internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług.

ZABRONIONE TWORZENIE HYPERLINKÓW DO WITRYNY, KO-BRANDINGU, “RAMOWANIA” I/LUB ODNIESIEŃ DO WITRYNY

Jeżeli nie zostanie wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hyperlinków do witryny internetowej lub jej części (w tym, lecz nie tylko, logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów objętych prawem autorskim) na swojej witrynie lub innym miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, “ramowanie” witryny internetowej i/lub odwoływanie się do jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) witryny w jakichkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody od TheSoftware surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z witryną internetową w celu usuwania lub zaprzestania takiej zawartości lub działalności, w stosownych przypadkach. Niniejszym potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie powiązane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo według wyłącznej decyzji do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY STOSUJĄCEGO SIĘ DO STOSUJĄCEGO SIĘ JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTORE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ PRZEDSTAWIANE TOBIE NA ZASADZIE „TAKICH, JAKIE SĄ” I „TAKICH, JAKIE SĄ DOSTĘPNE” I WSZYSTKIE GWARANCJE, JAWNE I DOROZUMIANE, SĄ ODRZUCONE W ZAKRESIE NAJPEŁNIEJSZEGO-DOZWOLONEGO PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO (W TYM MIEDZY INNYMI, ZWOLNIENIE OD WYWIERANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI, NIEWŁAMANIA SIĘ W WYMARZONE PRAWO AUTORSKIE I/LUB PRZEZNACZENIA DO OKREŚLONEGO CELU). W OSOBNYM OCZENIU, ALE NIE JAKO OGRANICZENIE, OPROGRAMOWANIE NIE DOKONUJE ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY STOSUJĄCEGO SIĘ DO STOSUJĄCEGO SIĘ JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTORE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, BĘDĄ ZASPANIAĆ TWOICH POTRZEB;

ZAŻEGNANIE SZKODY SPORZĄDZONEJ PRZEZ POBRANIA

Goście pobierają informacje ze Strony na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE Oprogramowanie NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI ŻADNEJ TRZECIEJ STRONY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCIDENTALNE, SPECJALNE, UCZCIWE I/LUB WZORCOWE SZKODY, W TYM JEDNAK NIE OGRANICZONE DO SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, RUFY SPOŁECZNEJ, UŻYTKU, DANYCH LUB INNYCH NIEWYRAŹNYCH STRAT (Nawet jeśli Oprogramowanie było ostrzeżone o możliwości takich szkód), NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO: (A) UŻYCIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYCIA STRONY, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ STARAĆ SIĘ OTRZYMAĆ PRZEZ STRONĘ; (B) KOSZT ZAKUPU ZAMIENNEGO TOWARÓW I USŁUG WYN. JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG KUPOWANYCH LUB OTRZYMYWANYCH Z, LUB TRANSAKCJI, WPROWADZANYCH PRZEZ STRONĘ; (C) NIEZDOBYCIE KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW, USŁUGI LUB PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ODMOWY PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH OD TEGO SAMEGO;

RODOWÓD ODSZKODOWANIA

Zgadzasz się na zadośćuczynienie i zachowanie TheSoftware, ich każdego rodzica, filii i afiliatów, a także każdego członka, oficera, dyrektora, pracownika, agenta, współmarki i/lub innych partnerów, nietkniętymi przez każde roszczenie, wydatki (w tym rozsądne opłaty adwokackie), szkody, sprawy, koszty, żądania i/lub wyroki jakiekolwiek, złożone przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikające z: (a) używania Witryny, Usług, Zawartości i/lub wchodzenia w dowolny Konkurs; (b) złamania Umowy; i/lub (c) naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu służą korzyści TheSoftware, ich każdego rodzica, filii i/lub afiliatów oraz każdego z nich oficjera, dyrektora, członka, pracownika, agenta, akcjonariusza, licencjodawcy, dostawcy i/lub adwokata. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do domagania się i egzekwowania tych postanowień wobec Ciebie bezpośrednio w jej imieniu.

STRONY TRZECIE

Serwis może udostępniać linki do innych witryn internetowych i/lub przekierowywać Cię na nie, w tym, ale nie tylko, do tych, które są własnością i zarządzane przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznam i zgadzam się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi winy za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach trzecich ani z takich witryn lub zasobów dostępnych, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

ZASADY PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Witryny, a także wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszym Zasadom ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny, oraz wszelkich innych informacji umożliwiających identyfikację, udostępnionych przez Ciebie, zgodnie z postanowieniami naszych Zasad ochrony prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez jakiegokolwiek osobnika, niezależnie od tego, czy jest on klientem TheSoftware, aby uszkodzić, zniszczyć, manipulować, dewastować i/lub w inny sposób zakłócić działanie Strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu naruszającego prawa w najszerszym dopuszczalnym zakresie prawnym i w zakresie sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA

Wszelkie spory wynikające z Umowy są podległe prawu Estońskiemu i będą interpretowane zgodnie z jego postanowieniami (bez wpływu zasad dotyczących konfliktu praw). Wszelkie orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok w tej sprawie może zostać wydany przez każdy sąd właściwy według prawa. Nic w niniejszym postanowieniu nie będzie interpretowane w ten sposób, że uniemożliwia którejkolwiek stronie poszukiwanie środków zabezpieczających mających na celu ochronę jej praw w oczekiwaniu na wynik arbitrażu. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, dołączać się ani brać udziału w żadnym zbiorowym procesie sądowym w odniesieniu do jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, które możesz mieć wobec TheSoftware i ich pełnomocników prawnym, stowarzyszonych podmiotów, oddziałów, spółek-matek, agencji i ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na wydanie środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego procesu lub usunięcia cię jako uczestnika w sprawie.