Softvérové PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK DÔLEŽITÉ – PROSÍM PREČÍTAJTE SI

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku (ďalej len „Stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Stránka“). Stránka je internetovým majetkom TheSoftware. (označovaný kolektívne ako „TheSoftware“, „my“ a „nám“). Súhlasíte s viazaním sa týmito Podmienkami používania stránky „TheSoftware“ („Podmienky používania“) v ich celej rozsiahlosti, keď: (a) pristupujete na stránku; (b) zaregistrujete sa pre odber noviniek alebo prihlásiť sa k odberu zoznamu zasielania alebo požiadať o informácie prostredníctvom stránky („Služby odberu“); (c) zaregistrujete sa na účasť v propagačných akciách, súťažiach a/alebo lotériách ponúkaných spoločnosťou TheSoftware čas od času („Súťaž“); (d) pridružíte sa alebo sa pokúsite pridružiť sa k partnerskému programu alebo inému členskému združeniu, ktoré je zobrazené na stránke („Členské služby“); a/alebo (e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom stránky („Dodávateľské služby a spolu so službami odberu a členskými službami „Služby“). TheSoftwaredeklarácia o ochrane osobných údajov („Ochrana osobných údajov“), Všeobecné pravidlá pre súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, TheSoftware zmluvy o kúpe („Kupná zmluva“), TheSoftware dohody o členstve („Dohoda o členstve“), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, cenníkové plány a iné dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré sa môžu čas od času zverejniť, sú výslovne zapracované sem odkazom (spoločne „Dohoda“). Prosím, starostlivo prečítajte si úplné podmienky dohody. Ak s dohodou nesúhlasíte v plnom rozsahu, nie ste oprávnení používať služby a/alebo webové stránky žiadnym spôsobom alebo formou.

Softvér VÝSLOVNE ZAKAZUJE PRÍSTUP NA STRÁNKU A/LEBO SLUŽBY AKÉMUKOĽVEK JEDNOTLIVCOVI, KTORÝ SA RIADI ZÁKONOM O OCHRANE ONLINE DIEŤAŤA Z ROKU 1998, AKO JE UPRAVENÝ („COPPA“). TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAKÁZAŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/LEBO STRÁNKE AKÉMUKOĽVEK JEDNOTLIVCOVI, PODĽA JEHO JEDINEČNÉHO A EXKLUZÍVNEHO UVÁŽENIA.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje jedinú a celú zmluvu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Súhlasíte, že môžeme Zmluvu čas od času zmeniť podľa našej výlučnej vôle, bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste ju pred použitím Webovej stránky prečítať. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb sa zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia uvedené v Zmluve účinné v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať právoplatné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Predplatné služby

Podľa podmienok zmluvy môžete po registrácii na webovej stránke a po schválení TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať poplatok alebo bez poplatku predplatné služby. Predplatné služby vám poskytnú obsah e-mailovej pošty, text a ďalšie materiály („Predplatný obsah“), ktoré sa týkajú online marketingu poskytovaného spoločnosťou TheSoftware a jej poskytovateľmi tretích strán („Poskytovatelia tretích strán“). Ak si prajete ukončiť prijímanie Predplatného obsahu, jednoducho nám napíšte e-mail na adrese [email protected]. Predplatný obsah obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytuje TheSoftware a Poskytovatelia tretích strán, a nemusia byť nutne do spoľahlivého. Prosím, buďte opatrní, použite zdravý rozum a dbajte na bezpečnosť pri používaní Predplatného obsahu a/alebo predplatných služieb. Súhlasíte s tým, že TheSoftware vo vzťahu k takémuto Predplatnému obsahu nemá žiadne povinnosti ani neponáša žiadne záväzky voči vám. TheSoftware neprejavuje ani nezaručuje, že Predplatný obsah poskytovaný v súvislosti s predplatnými službami je presný, úplný alebo vhodný.

Služby pre členstvo

Podľa podmienok zmluvy a zmluvy o členstve môžete po registrácii na webovej stránke, súhlas s zmluvou o členstve a schválením TheSoftware získať alebo sa pokúsiť získať členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré MTS Advertise OU ponúka. Pre získanie kópie zmluvy o členstve navštívte prosím webovú stránku pre váš špecifický členský program. Členské programy TheSoftware vám umožnia prístup k obsahu, textu a ďalším materiálom („Obsah člena“ a spolu s Predplatným obsahom „Obsah“), ktoré poskytuje TheSoftware a určití poskytovatelia tretích strán a ktoré sú určené na pomoc členom pri online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a ďalšie materiály, ktoré poskytujú TheSoftware a poskytovatelia tretích strán a nemusia byť nutne do spoľahlivého.

Vendor Services

Po izpolnitvi ustrezih obrazcev naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, ki so na voljo na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb. Podjetje TheSoftware ne zagotavlja, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali odgovorno na noben način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnim uporabnikom izdelka. Razumete in se strinjate, da vam podjetje TheSoftware ne bo odgovorno za noben zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja spletna stran.

Splošno

Informacije, ki jih morate predložiti v zvezi s prijavo za storitve, lahko vključujejo, brez omejitev, nekatere ali vse od naslednjega: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) naslov za pošiljanje (in računski naslov, če je drugačen); (e) domači telefonski številki; (f) službena telefonska številka; (g) telefaksnirna številka; (h) podatki o kreditni kartici; in/ali (i) kateri koli drugi podatki, za katere se zahteva na uporabnem obrazcu za registracijo storitve (»podatki o prijavi storitve«).

Razen če je izrecno drugače navedeno, bodo vsa prihodnja ponudba/e, ki so vam na voljo na spletni strani in dopolnjujejo ali na kakršen koli način izboljšujejo obstoječe značilnosti spletne strani, podvržena sporazumu. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno ali odgovorno na noben način za vašo nesposobnost uporabe in/ali izpolnjevanje pogojev za storitve. Razumete in se strinjate, da podjetje TheSoftware ni odgovorno vam ali katerikoli tretji osebi za kakršno koli spremembo, prekinitev ali opustitev katerekoli storitve ali drugega izdelka.

SÚŤAŽE

Od času k času TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom so Zásadami oficiálnych súťaží, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete vstúpiť a získať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané v rámci každej súťaže. Pre vstup do súťaží uvedených na webovej stránke musíte najprv úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii do súťaží.

UDĚLENÍ LICENCE

Jako užívateľ webovej stránky dostávate nevýhradné, neprenosné, zrušiteľné a obmedzené oprávnenie pristupovať k webovej stránke, obsahu a pridruženému materiálu v súlade s dohodou. TheSoftware môže toto oprávnenie kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať len na jednom počítači pre vaše vlastné osobné, nekomerčné účely. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať žiadnou formou alebo byť súčasťou akéhokoľvek systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemeňte, nekopírujte, napodobňujte, klonujte, prenajímajte, predávajte, modifikujte, dekompilujte, rozoberajte, inžinierne prelaďujte alebo prevádzkujte webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť.

PROPRIETARY RIGHTS

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie záležitosti súvisiace so stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych práv (vrátane, ale nie obmedzujúc sa na, práva duševného vlastníctva). Akákoľvek časť stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb, ktorú kopírujete, redistribuujete, publikujete alebo predávate je prísne zakázaná. Systématické získavanie materiálov zo stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom extrakcie údajov na vytvorenie alebo zostavenie zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom, ktoré si prezriete na stránke, obsahu, súťažiach a/alebo službách.

HYPERLINKING NA STRÁNKU, CO-BRANDING, „FRAMING“ A/LEBO ODKAZOVANIE NA STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovne povolenej autorizácie zo strany spoločnosti TheSoftware nesmie nikto umiestňovať na svoju webovú stránku alebo webové miesto časti stránky, vrátane, ale nie obmedzujúc sa na, logotypy, ochranné známky, značky alebo autorské diela. Ďalej je prísne zakázané „framing“ stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator („URL“) stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so stránkou na odstránení alebo zastavení príslušného obsahu alebo aktivity. Týmto sa dozvedáte, že budete zodpovedný za všetku a akúkoľvek škodu s tým spojenou.

EDITÁCIA, MAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo samostatne rozhodnúť o úprave alebo vymazaní akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iného obsahu zobrazujúceho sa na webovej stránke.

ODPOVEDNOSŤ

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ O PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, SÚ VÁM POSKYTOVANÉ V STAVE „TAKÝ AKO JE“ A „TAKÝ AKO JE DOSTUPNÝ“ A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ AJ PODMIENENÉ, SA VYKLADAJÚ V TAKOM ROZSAHU, AKÝ UMOŽŇUJE PLATNÉ PRÁVO (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUKY BEZCHYBNÉHO PREDAJA, NEPORUŠENIA INTELEKTUÁLNEHO VLASTNÍCTVA A/LEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL). ZVLÁŠŤ, ALE NIE JAKO JEHO OBMEDZENIE, TheSoftware NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ O PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

DISCLAIMER PRE VÁŽNOSŤ SPÔSOBENÚ PREBERANÍM

Návštevníci si sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že tieto sťahovania sú bez poškodených počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNÝM UZNANÍM A SÚHLASOM ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE TheSoftware NIE JE ZODPOVEDNÝ VOČI VÁM ANI TRETEJ STRANE ZA BEZPROSTREDNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, DÔSLEDKOVÉ A/LEBO UKÁŽKOVÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA, ŠKODY NA STRATA ZISKU, DÔVERE, POUŽITÍ, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ TheSoftware BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), V ROZHODNUTÍ O HRANICI, AKÉ MAJÚ PLATNOSŤ ZÁKONOM, (A) POUŽITIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽIŤ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, KTORÝ MOŽETE DOSTAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN A/LEBO INÝCH PRODUKTOV A/LEBO SLUŽIEB, KTORÉ MOŽETE PRIHLÁSIŤ CEZ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE POPLATKOV BUŇKY A SLUŽBY V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, DÁT, INFORMÁCIÍ A/LEBO SLUŽIEB KÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH OD, ALEBO TRANSAKCIÍ VYKONANEJ CEZ, STRÁNKU; (C) NEPODAR ZÍSKAŤ KVALIFIKÁCIU PRE SÚŤAŽÍ, SLUŽBY ALEBO PRODUKTY TRETÍCH STRÁN OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, ALEBO AKÉHOKOĽVEK POZDIEŠANIA POSKYTOVATEĽA TRETEJ STRANE Z TAKÉHO ISTÉHO};

ODÝSLODNENIE

Súhlasíte s odkúpením a zadržaním TheSoftware, každý z ich rodičovských spoločností, pobočiek a dcérskych spoločností a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spoluodberateľov a/alebo iných partnerov, bez škody na a/alebo iné nároky a/alebo súdne rozhodnutia, ktoré mohli byť vyslovené treťou stranou v dôsledku a/alebo vzniknuté z: (a) vašej používania Webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akejkoľvek súťaže; (b) vášho porušenia Zmluvy a/alebo (c) vášho porušenia práv inej osoby a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre TheSoftware, každú z ich rodičovských spoločností, pobočiek a/alebo dcérskych spoločností a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, zástupcov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo uplatňovať a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy a/alebo odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale neobmedzujúc sa na tie, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretej strany. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť týchto webových stránok a/alebo zdrojov. Ďalej, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani zodpovedný za akékoľvek podmienky a ustanovenia, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z nich.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/PRIHLASOVACIE ÚDAJE NÁVŠTEVNÍKA

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré podáte prostredníctvom alebo v súvislosti so webovou stránkou, podliehajú našej Zásad o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akéhokoľvek iného osobne identifikovateľného údaja poskytnutého vami v súlade s podmienkami našej Zásad o ochrane osobných údajov. Ak chcete zobraziť našu Zásady o ochrane osobných údajov, kliknite tu.

Akákoľvek snaha jednotlivca, či už je zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, narušiť, vandalizovať alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva. TheSoftware v tomto smere podnikne všetky možné opatrenia pred a súdnymi, prijateľnými opatreniami dovolenými zákonom a spravodlivosťou proti každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorí tieto porušenia vykonávajú,

VÝBER ZÁKONA/Miesto konania

Všetky spory vyplývajúce z alebo súvisiace s touto dohodou sa riadia a vykladajú v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na zásady kolízie zákonov). Každé rozhodnutie bude konečné a záväzné pre strany a o tom môže byť vynesený rozsudok akéhokoľvek súdu pôsobnosti. Nič tu nesmie byť vykladané za účelom znemožnenia akejkoľvek strane vyžiadanie injunktívneho opatrenia na ochranu jej práv v očakávaní výsledku v rámci rozhodcovského konania. V rozsahu povolenom zákonom sa zaväzujete, že nezačnete, nepridáte sa ani nebudete zúčastňovať na žiadnom súdnom konaní tried za akejkoľvek nároku, sporu alebo kontroverzie, ktorú by ste mohli mať voči spoločnosti TheSoftware. a každému z ich právnych zástupcov, pobočiek, dcérskych spoločností, materských spoločností, agentúr a ich príslušných členov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov. Súhlasíte s udelením injunktívneho opatrenia na zastavenie takého súdneho konania alebo na vylúčenie vášho účasti v projekte.